برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Faculty Members

Name and LastName
Total Records
Sort by
Position
Department
Academic Position
Laboratory Sciences
Professor
33371971
Laboratory Sciences
Laboratory Sciences
Assistant Professor
33371971
Laboratory Sciences
Department of Anesthesiology
Instructor
3348573
Anesthesia
Basic Sciences
Instructor
3345164
Basic Sciences
Basic Sciences
Instructor
3361900
Basic Sciences
Laboratory Sciences
Assistant Professor
Laboratory Sciences
Islamic Group
Instructor
3341674
Islamic
Radiology
Assistant Professor
33361900
Medical physics
Anesthesiology
Instructor
33344274
Anesthesiology
Islamic Group
Instructor
33347258
Islamic
Basic Sciences
Assistant Professor
Laboratory Sciences
Islamic Group
Instructor
3341674
Islamic
Basic Sciences
Assistant Professor
33361900
Teaching EFL
Radiology
Assistant Professor
Laboratory Sciences
Basic Sciences
Associate Professor
3361900
Basic Sciences
Anesthesiology
Lecturer
33344274
Anesthesia
Basic Sciences
Lecturer
33361900
Basic Sciences
Laboratory Sciences
Associate Professor
33344777
Laboratory Sciences
Department of Anesthesiology
Assistant Professor
33371971
Anesthesia
Islamic Group
Assistant Professor
Laboratory Sciences
Islamic Group
Assistant Professor
Laboratory Sciences
Laboratory Sciences
Assistant Professor
33371971
Laboratory Sciences
Islamic Group
Instructor
33341674
Islamic
Islamic Group
Assistant Professor
3341674
Islamic
Islamic Group
Assistant Professor
33341674
Islamic
Radiology
Lecturer
33356911
Laboratory Sciences
Basic Sciences
Assistant Professor
Teaching English
Basic Sciences
Assistant Professor
33361900
Laboratory Sciences
Islamic Group
Instructor
3341674
Islamic